Thomas House

144 Front Street, Oakville, Ontario

144 Front Street, Oakville, Ontario