Town of Rockton

Old HWY #8, Rockton, Ontario

Old HWY #8, Rockton, Ontario